b_200_200_16777215_0_0_images_1397_970710-1.jpg

همزمان با ارزیابی تعالی منابع انسانی شرکت ایران خودرو تبریز دومین نشست هماهنگی تعالی منابع انسانی با حضور کمیته اجرایی این مدل در محل سالن کنفرانس مدیریت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ایران خودرو تبریز این جلسه به منظور آگاهی کارشناسان حوزه منابع انسانی و شناخت رویکردها و فرآیندهای اجرایی مدل تعالی منابع انسانی و با هدف آموزش تکمیلی مدل اشاره شده  و آمادگی کامل جهت ارزیابی تعالی منابع انسانی برگزار گردید.

مدیر منابع انسانی شرکت ایران خودرو تبریز ضمن تاکید مجدد بر اهمیت مدل تعالی منابع انسانی در سازمان و پیاده سازی آن در کلیه سطوح سازمانی شرکت بر مشارکت همه جانبه اعضاء، ارائه مطالب خلاصه ای از مطالب مطرح شده در جلسه اول را ارائه نمود.
زارع، به بیان مطالب کلی در خصوص مدل مذکور و شرح وظایف اعضاء کمیته پرداخت و خواستار هماهنگی و همکاری همه جانبه مدیریت محترم و اعضاء کمیته اجرایی منابع انسانی در راستای نیل به اهداف از پیش تعیین شده و مطابق با استراتژی شرکت جهت پیاده سازی مدل مذکور شد.
در پایان مقرر گردید جلسات طبق جدول زمان بندی شده برگزار و میزان پیشرفت انجام کار اعضاء مورد  بررسی قرار گیرد.
تعالی منابع انسانی، چارچوب جامعی از ارزشهای محوری، معیارها و شاخص ها در تمامی ابعاد منابع انسانی است که به مدیران منابع انسانی سازماها (دولتی وخصوصی) کمک می کند تا با ارزیابی مستمر فعالیتها، رویه ها، فرایندها و نتایج منابع انسانی شان، نقاط قوت و حوزه های بهبود (مسائل و مشکلات) خود را شناسایی کرده و برای بهبود آنها، برنامه ریزی نمایند.
منطق حاکم بر مدل تعالی منابع انسانی منطق RADAR می باشد که سازمانها هم باید بر اسـاس آن رویکردهـای مناسـب را جهـت تحقق معیارهای مدل طراحی و اجراء نمایند، و هم بر اساس این منطق عملکرد خود را مورد ارزیـابی قـرار دهنـد تـا بتواننـد نقاط قوت و فرصتهای بهبود را شناسایی نموده و رویکردهای لازم را جاری سازند. بررسی رویکردهای سازمان جهت جاری سازی و سپس ارزیابی و اصلاح و در نهایت حصول نتایج سودمند در این حوزه شاکله اصلی مدل تعالی منابع انسانی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس منطق Radar ، هزینه کردن منابع ، بمنظور اجرای رویکردهای بهبود باید در جهت خط مشی و استراتژی سـازمان باشد. لذا مدیران و رهبران سازمان باید راه را که همان خط مشی و استراتژی سازمان اسـت شناسـایی و انگیـزه لازم را بـرای نیروی انسانی فراهم سازند تا کارکنان با رغبت در جهت تحقق اهداف با آنها همگام شوند. بر اساس این مدل تعالی و سرآمدی هر سازمان مستلزم داشتن انسانهای متعالی و سرآمد می باشد.
شرکت ایران خودرو تبریز براساس ارزیابی های صورت گرفته طی سالهای اخیر توسط گروه صنعتی ایران خودرو توانسته است پس از حضور در این ارزیابی موفق به کسب تقدیر تک ستاره شود که در سال 97 برای ارزیابی در سطح تقدیر دو ستاره شرکت نموده است.
گفتنی است ارزیابی تعالی منابع انسانی ایران خودرو تبریز در اواخر مهرماه توسط گروه صنعتی ایران خودرو انجام خواهد شد.کليه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایران خودرو تبریز می باشد.