b_200_200_16777215_0_0_images_manager0103.jpeg

مدیرعامل ایران خودرو تبریز گفت: نیروی انسانی، با ارزش‌ترین سرمایه ‌سودمند برای هر سازمانی محسوب می‌شود و رسالت همه سازمان ها نیز ایجاد فرصت مناسب برای رشد و افزایش بهره‌وری این نیروهاست.
ایکوتبریز- مهندس اصغر خوش فهم افزود: بهره وری نیروی انسانی مهمترین دغدغه مدیران هرسازمانی به حساب می آید و عواملی همچون: شایستگی و کارایی در ارتقای آن موثرند که تا حد امکان بایستی شناسایی گردند.
وی تأکید کرد: بر این اساس آئین نامه پاداش افزایش تولید برای کارکنان تدوین شده است که پس از کسب معیارهای لازم در آینده نزدیک به اجرا در خواهد آمد.

مدیرعامل ایران خودرو تبریز مهمترین عامل موثر در ارتقای بهره وری تولید را توجه به نیروی انسانی شایسته عنوان کرد و افزود: برای توسعه و پویایی سازمان باید به نیروی انسانی بها داده شود و برای این منظور، برنامه ریزی روی توسعه، آموزش و بهسازی کارکنان می تواند کمک کند.کليه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایران خودرو تبریز می باشد.